Ondersteuning op maat

Remedial Teaching ofwel RT, betekent opnieuw lesgeven. Deze begeleiding is in het onderwijs in het leven geroepen voor leerlingen bij wie het leren niet makkelijk/vanzelf gaat. RT geeft kinderen extra individuele specifieke begeleiding en ondersteuning op maat.

RT is nodig omdat onvoldoende lees- en rekenvaardigheden het meekomen op school en in de maatschappij bemoeilijkt en dit kan leiden tot achterstand ten opzichte van anderen en weerstand ten opzichte van leren. En leren moet je je leven lang.

Door RT zal de vaardigheid, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen toenemen, waardoor een kind weer beter in z’n vel gaat zitten.

Het opnieuw lesgeven wordt gedaan door een Remedial Teacher (ook wel RT-er genoemd). Een RT-er is een specifiek opgeleid persoon voor het begeleiden van kinderen die moeite hebben met leren en/of een leerachterstand hebben.

RT zelf regelen

Omdat deze specifieke begeleiding op school tegenwoordig veelal is wegbezuinigd en extra begeleiding soms gewoon nodig is om (weer) mee te kunnen komen. Bij problemen met het leren, wordt Remedial Teaching daarom veelal zelf door ouders geregeld om weerstand en leerachterstanden te voorkomen en verhelpen. Dit betekent dat een RT-er een kind begeleid bij het eigen maken van specifieke kennis en vaardigheden. In het basisonderwijs gaat het dan veelal om hulp bij verbeteren van basisvaardigheden, zoals het leren lezen, rekenen en spellen. In het voortgezet onderwijs gaat het veelal om hulp bij het plannen, leren leren en nieuwe vakken.

Tijdelijk extra hulp

Scholen proberen alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Voor leerkrachten is echter veelal praktisch onmogelijk om hiernaast ook alle leerlingen individueel extra hulp te bieden voor alle vakken. Dit neemt niet weg dat sommige kinderen wel hulp nodig zijn. Tijdige extra hulp bij het leren is van belang, omdat het moeite hebben op school kan uitgroeien tot het niet meer mee kunnen komen op school en leerachterstand. Dit komt veelal naar voren door tegenvallende of zelfs slechte cijfers op een rapport en onvoldoende vooruitgang van ontwikkeling in het leerlingvolgsysteem (zoals een Cito C/D/ E-score). Maar dit kan ook blijken uit signalen van gedragsverandering, zoals geen zin of weerstand tegen school of huiswerk, vermindering van zelfvertrouwen en onvoldoende motivatie.

Voor plezier nu en later

Het goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is belangrijk om later succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom is het van groot belang om kinderen tijdig te helpen bij problemen met het leren lezen, schrijven en rekenen. Want soms heeft een kind net even dat steuntje in de rug nodig en is dat al voldoende om weer mee te komen op school. RT-praktijk Ik Leer Het kan u en uw kind deze extra aandacht en individuele begeleiding bieden. Dus informeer gerust naar de begeleidingsmogelijkheden voor uw kind.

Begeleidingsgebieden

TAAL

 • begrijpend lezen
 • technisch lezen
 • spelling
 • taal
 • dyslexie

REKENEN

 • hoofdrekenen
 • rekenen
 • verhaalsommen
 • dyscalculie

LEERVOORWAARDEN

 • leren leren huiswerk/ hoogbegaafdheid
 • zelfvertrouwen/ faalangst
 • concentratie ADD/ ADHD
 • CITO-training
BOUWEN AAN SUCCES !

Praktische informatie

 • Voor de start van de begeleiding vindt er een intake met de ouders en het kind plaats. Hiervoor wordt gevraagd twee vragenlijsten in te vullen.
 • De begeleiding begint met het onderzoek om de precieze begin- en eindsituatie te bepalen, zodat er een persoonlijk plan kan worden opgesteld.
 • De individuele RT-begeleiding omvat gemiddeld 12 weken met wekelijkse sessies van 30 tot 45 minuten, waarvoor het uurtarief € 60,- bedraagt. Afhankelijk van de in het onderzoek geconstateerde achterstand en de gewenste vooruitgang in deze periode wordt in overleg het voor uw kind passende aantal en duur van de sessies bepaald. Alle afspraken hierover worden vastgelegd in de begeleidingsovereenkomst en bevestigt per mail.
 • De begeleiding vindt voor, tijdens of na schooltijd plaats op dinsdag, woensdag en/of donderdag in de praktijk van RT-Praktijk Ik Leer Het in Dalfsen of na overleg op de school van het kind.
 • Kinderen krijgen na elke bijeenkomst zelf gekozen huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit het oefenen van vaardigheden die in de sessie aan bod zijn geweest. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 10 minuten per dag.
 • Nadat een toestemmingsformulier is ondertekent neem de RT-er, contact op met de leerkracht van het kind om de begeleiding zo goed mogelijk samen af te stemmen.
 • Het traject bevat een terugkoppeling vanuit de RT-er halverwege en aan het eind van het begeleidingstraject. Na de cursus worden ouders en leerlingen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Informatie en aanmelden

U kunt vrijblijvend telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden van Remedial Teaching voor uw kind te bespreken. Mail voor meer informatie en aanmeldingen naar

info@ikleerhet.nl of bel 06-34994462.